Menü

Zuhanás elleni védelem szabályzata

Zuhanás elleni védelem

 

Zuhanásgátló rendszerek célja:

A munkavégzés helye alatt szükséges szabad eséstér meghatározása:

Leesés előzetes megakadályozása, biztonságos csatlakozás a rögzítési ponthoz.

Bekövetkezett zuhanás minél rövidebb távon, minél kisebb energiaátadással

(megtartási rántás max. 6kN) történő megállítása

Zuhanás után a bajbajutott megfelelő testhelyzetben tartása a mentésig

 

A munkavégzés helye alatt szükséges szabad eséstér meghatározása:

A fix kikötési pont elhelyezésétől, a munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során a védőeszközt használó ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.

 

A minimálisan szükséges szabad eséstér kiszámításához az alábbi adatokat kell figyelembe venni:

 

A) A fix kikötési pont elhelyezése: az esés nagyságát csökkentendő, az előírás szerint a használó felett kell lennie, megelőzve ezzel, hogy a leesés ellen védő eszköz a testheveder bekötési pontja alá kerüljön.

B) A kötéllel ellátott energiaelnyelő hossza az összekötő elemekkel, karabinerekkel együtt: a szabvány szerint legfeljebb 2 méter lehet.

C) Energiaelnyelő nyúlása a varratok felszakadása után: maximum 1,2 méter

D) A testhevederzet bekötési pontja és a használó talpa között a szabványban meghatározott átlagtávolság 1,5 méter, ehhez célszerű még hozzáadni 20 centimétert, mely a testheveder bekötési pontjának elmozdulása a megtartási rántást követően. Összesen: 1,7 méter. Ha a használt testheveder hátsó bekötési pontjának van hosszabbító toldaléka, erre rá kell számolni még 0,3métert.

E) Az esés megtartása után a talajtól való biztonsági távolság: 1 méter

 

 

Amennyiben a használt rendszernek vezérelt típusú zuhanásgátló is része, akkor számítani kell az eszköz –szabványban 1méternél rövidebbnek előirt- fékútjára, valamint a hajlékony rögzített vezeték meghatározott (kb. 5% körüli) mértékű nyúlására is.

Tehát ilyen rendszerek alkalmazása esetén minél hosszabb a munkavégző személy felett lévő kötél, annál nagyobb szabad esésteret kell biztosítani a felhasználó alatt. A pontos távolságot a védőeszköz használati utasítása tartalmazza.

 

 

A hevederzet használata előtt zuhanás veszélye nélküli, biztonságos körülmények között felfüggesztési próbát kell végezni, ahol szükséges arról megbizonyosodni, hogy a testhevederzet mérete megfelelően van beállítva a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

 

12 pont a magasból történő zuhanás ellen védő rendszerek használatához:

 1) Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat.

2) A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el.

3) A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:

 - ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak – amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés, elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és bevizsgálásra kell küldeni.

 - tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják.

 

4) A zuhanásgátló rendszer minimum 15kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása.

5) A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.

 6) A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása maximum 45o lehet.

7) Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához.

 

8) FIGYELEM FONTOS!

A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni.

 

9) A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti.

10) A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védő-eszközön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetet-lenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.

11) Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni. A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden említésre méltó eseményt dokumentálnia szükséges.

12) Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.

 

 

 

 

 

Leesés ellen védő eszközök szakmai ismertető

 

Leesés ellen védő eszközök

A zuhanást megállító rendszerek különféle, a meglévő kockázatoknak és az ehhez szükséges védelemnek meg­felelő berendezésekből állnak Ezek a termékek zuhanás­védő gyámok, biztosító tartóra szerelt zuhanásvédők, munka elvégzését biztosító kikötő munkaöv-rendszerek, energiaelnyelők, automatikus visszaállítású zuhanásvédők és ezek tartozékai.

Mindezek az egyéni védőberendezésekre (EPI) vonatkozó európai szabványok által pontoasn meghatározottak. Az alábbiakban az egyes szabványok összefoglalása talál­ható.

Zuhanást megállító rendszerek MSZ EN 363 szabvány

A használatból eredő magassághoz kapcsolódó zuhanás elleni és zuhanás leállítását célzó egyéni védelmi beren­dezések összessége. A zuhanásmegállító rendszernek legalább egy zuhanásvédő gyámot és zuhanás elleni rendszert kell tartalmaznia.

Próbamódszerek MSZ EN 364 szabvány

Leírja a különféle zuhanás elleni egyéni védelmi berende­zésekre vonatkozó próbamódszereket, valamint a próba­készüléket.

A használatra és a jelölésre vonatkozó általános követelmények MSZ EN 365 szabvány

Leírja a zuhanás elleni egyéni védelmi berendezésen sze­replő jelölést, valamint azokat az információkat, amelyek a használati módban szerepelnek.

Merev biztosító tartóra szerelt zuhanásvédők MSZ EN 353-1 szabvány

Merev biztosító tartóra erősített automatikus biztosítóval ellátott zuhanásvédőből álló rendszer (sín, kábel...). Ener­gia eloszlató elem beépíthető a rendszerbe.

Rugalmas biztosító tartóra szerelt zuhanásvédők MSZ EN 353-2 szabvány

Merev biztosító tartóra erősített automatikus biztosító­val ellátott zuhanásvédőből álló rendszer (kötél, kábel...). Energia eloszlató elem beépíthető a rendszerbe.

Kötélzetek MSZ EN 354 szabvány

Kapcsoló elemek vagy egy rendszer összetevői. A kötél­zet készülhet szintetikus szálakból, fémkábelből, heveder­ből, vagy láncból. Maximális hosszúság 2 m. Figyelem: Energiaelnyelő nélküli kötél nem használható zuhanás megállító rendszerként.

Energiaelnyelők MSZ EN 355 szabvány

Zuhanás megállító rendszerek összetevője, ami garantál­ja teljes biztonsággal a magasból való esés megállítását, csökkentve a sokk okozta ütődést.

Munka elvégzését biztosító rendszerek EN 358 szabvány

A munka elvégzését biztosító rendszer egymáshoz kap­csoló elemekből (öv és kötélzet) együtt alkot egy teljes berendezést.

Automatikus visszaállítású zuhanásvédők MSZ EN 360 szabvány

Zuhanás elleni berendezés automatikus leállító és au­tomatikus feszültség és visszaállító funkcióval. Energia eloszlató elem beépíthető a zuhanásvédőbe.

Zuhanásvédő gyámok MSZ EN 361 szabvány

A test megtartását célzó zuhanást megállító készülék. A zuhanásvédő gyámok hevederekből, karikákból és egyéb elemekből állhatnak; az egyén testének megfelelően be­állítva és igazítva szolgálják az esés közbeni és az esést követő megtartást.

Kapcsolók MSZ EN 362 szabvány

Kapcsoló elemek vagy egy rendszer összetevői. A kap­csoló lehet karabinerhorog vagy horog.

Rögzítő készülékek MSZ EN 795 szabvány

Elem, amelyhez az egyéni védelmi berendezés csatlakoz­tatható.

• A : kikötési pontok

• B : mozgatható kikötési pontok

• C : vízszintes zuhanásgátló rendszer

• D : vízszintes sínes rendszer

• E : súly- és ellensúlypont

 

Leesés ellen védő eszközökre vonatkozó szabványok

MSZ EN 341:1992/A1:2003

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás meg­előzésére. Ereszkedőeszközök

MSZ EN 353-1

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás meg­előzésére. 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 353-2

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelő­zésére. 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 358

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet be­állítására, fékezésre és rögzítésre

MSZ EN 360

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzé­sére. Visszahúzható típusú

MSZ EN 361

Teljes testhevederzet

MSZ EN 362

Csatlakozók

MSZ EN 363

Lezuhanásgátló rendszerek

MSZ EN 364

Vizsgálati módszerek

MSZ EN 365

Jelölések, időszakos vizsgálat, karbantartás

MSZ EN 354

Kötelek

MSZ EN 355

Energiaelnyelők

MSZ EN 813

Beülő hevederzetek

MSZ EN 1496

Mentőkészülékek

MSZ EN 1497

Mentőhevederek

MSZ EN 1498

Mentőövek (hónalj alatt/helikopter)

MSZ EN 795:1996/A1:2003

Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötőeszközök. Követelmények és vizsgálatok ABCDE (lásd. alul)

MSZ EN 892:2005

Hegymászó felszerelések. Dinamikus hegymászó kötelek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

 

 Keresés